Polityka prywatności

I. Definicje

 1. Administrator – Katarzyna Szegidewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą La Boba Studio Katarzyna Szegidewicz, Warszawa 02-536, ul. Narbutta 27a/27, NIP 521 293 37 79, REGON: 146408995 (LA BOBA).
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument określający podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych oraz informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania oraz ochrony Danych osobowych przez LA BOBA.
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

II. Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z przeglądaniem zawartości lub korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego.
 2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego.
 4. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie stanowi źródła obowiązków Użytkowników.
 5. LA BOBA dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony Danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 6. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie RODO.

III. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z przeglądaniem zawartości lub korzystaniem ze Sklepu Internetowego jest Katarzyna Szegidewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą La Boba Studio Katarzyna Szegidewicz, Warszawa 02-536, ul. Narbutta 27a/27, NIP 521 293 37 79, REGON: 146408995 (LA BOBA).
 2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych Danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IV. Zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane:
  a) na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) na podstawie obowiązujących przepisów prawa - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) wówczas gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. i f RODO).
 2. W szczególności, Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:
  a) przyjmowania Zamówień oraz wykonania Umów Sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi Zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  c) umożliwienia Rejestracji oraz obsługi Konta Klienta, a także zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym Usługi Elektronicznej formularza Zamówienia, w ramach zawartej z Użytkownikiem Umowy o Świadczenie Usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi Umowami Sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  e) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi Umowami o Świadczenie Usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  f) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi Umowami Sprzedaży i Umowami o Świadczenie Usług, zgłoszeń i zapytań kierowanych do LA BOBA (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w ramach Sklepu Internetowego), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  g) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych Umów Sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami Ustawy o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  h) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes LA BOBA – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  i) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu Internetowego, poprawy działania usług świadczonych za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes LA BOBA – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  j) przechowywania dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na LA BOBA, co stanowi prawnie uzasadniony interes LA BOBA – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  k) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera jeśli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  l) ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie Internetowym reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  m) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  n) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes LA BOBA – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego nie wymaga podawania przez Klienta Danych osobowych. W toku przeglądania zawartości Sklepu Internetowego w dostępnych przeglądarkach internetowych może dojść jednak do wymiany informacji pomiędzy urządzeniem końcowym Użytkownika a serwerami LA BOBA. Wszelkie pozyskiwane informacje w związku z wyświetlaniem Sklepu Internetowego są wykorzystywane do sprawnego działania zachodzących procesów informatycznych. W czasie wyświetlania Sklepu Internetowego przeglądarka Użytkownika może przesyłać następujące informacje: adres IP, godzinę wejścia i wyjścia, nazwę i adres URL wyświetlanego pliku, stronę lub aplikację z której nastąpiło wejście. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 4. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne, w szczególności do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży czy dokonania Rejestracji Konta (zawarcia Umowy o Świadczenie Usług dotyczącej Usługi Elektronicznej Konta Klienta). Konsekwencją niepodania Danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności opisanych w zdaniu poprzedzającym.
 5. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

V. Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator poprosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych, które to Użytkownik powinien podać:
  a) w celu złożenia Zamówienia a w konsekwencji także zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży: nazwisko i imię, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Użytkownik, a w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP;
  b) w celu Rejestracji Konta Klienta: nazwisko i imię, adres poczty elektronicznej;
  c) w celu korzystania i zarządzania Kontem Klienta: nazwisko i imię, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
  d) w celu otrzymywania informacji (Newsletter) o działaniach promocyjnych, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, data urodzenia.

VI. Powierzanie przetwarzania lub przekazywanie Danych osobowych

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie Danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania Dane osobowe Użytkowników mogą być przez Administratora przekazywane m.in. następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom realizującym dostawę towaru pod wskazany przez Użytkownika adres (np. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy) - Administrator udostępnia Dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru;
  b) podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności) - Administrator udostępnia Dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika;
  c) podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne LA BOBA w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu Internetowego takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie służące do komunikacji z Użytkownikami, dostawcy zapewniający narzędzia w zakresie cyberbezpieczeństwa;
  d) podmiotom wspierającym realizację przez LA BOBA obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających umów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, takim jak: kancelarie prawne, doradcy podatkowi, firmy windykacyjne.
 3. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego Dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. W powyższych przypadkach Dane osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

VII. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO;
  b) prawo żądania sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
  c) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  e) prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
  f) prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, zgodnie z art. 21 RODO;
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
 2. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e - mail: sklep@laboba.pl, lub pisemnie na adres: LA BOBA STUDIO Katarzyna Szegidewicz, ul. Narbutta 27a/27, 02-536 Warszawa.

VIII. Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

 1. „Ciasteczka” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.
 2. Administrator może wykorzystywać „Ciasteczka” m.in. do następujących celów:
  a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania z platformy laboba.pl;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają platformy laboba.pl;
  c) utrzymywania sesji;
  d) dostarczenia treści o charakterze promocyjnym dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 3. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem „Ciasteczek” jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody.
 4. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu końcowym podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie „Ciasteczek” na takim urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi „Ciasteczek” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Ograniczenie stosowania „Ciasteczek”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Obok „Ciasteczek” Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik uzyskał dostęp do Sklepu Internetowego.

IX. Bezpieczeństwo

 1. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy dostępnych w ramach Sklepu Internetowego odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 2. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownicy powinni zachować w poufności login i Hasło do Sklepu Internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 3. LA BOBA nie zwraca się do Użytkowników posiadających Konto Klienta o podanie loginu i Hasła do Sklepu Internetowego, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta Klienta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego.

X. Postanowienia dodatkowe

 1. W Sklepie Internetowym mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep i LA BOBA. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pisemnie (adres do wysyłki: LA BOBA STUDIO Katarzyna Szegidewicz ul. Narbutta 27a/27, 02-536 Warszawa) lub mailem (adres poczty elektronicznej: sklep@laboba.pl).
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych Użytkowników Polityka Prywatności będzie regularnie analizowana i może być poddawana modyfikacjom w związku ze zmianami w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia _______r.