REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO laboba.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. LA BOBA - Katarzyna Szegidewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą La Boba Studio Katarzyna Szegidewicz, Warszawa 02-536, ul. Narbutta 27a/27, NIP 521 293 37 79, REGON: 146408995.
 2. Klient – korzystająca z funkcjonalności Sklepu Internetowego osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 3. Gość – Klient nie posiadający Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego. Do Gości stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów.
 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta ustalany samodzielnie przez Klienta w toku Rejestracji.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą z LA BOBA czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczony Hasłem ustalonym przez Klienta zbiór danych dotyczących Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, przechowywany w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym LA BOBA. Konto Klienta pozwala na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego, przy czym założenie Konta Klienta nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.
 8. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towarów w celu złożenia Zamówienia. Umieszczenie Towarów w Koszyku nie gwarantuje ich dostępności.
 9. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca z LA BOBA umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych, udostępnianych przez LA BOBA za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów.
 12. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta lub na zlecenie Klienta.
 13. Sklep Internetowy (Sklep) – prowadzona przez LA BOBA platforma internetowa umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie Usług Elektronicznych przez LA BOBA, dostępna pod adresem internetowym: laboba.pl.
 14. Sklep Stacjonarny - stacjonarny punkt sprzedaży LA BOBA znajdujący się przy ul. Poznańskiej 3/14 w Warszawie.
 15. Towar – rzeczy ruchome prezentowane w Sklepie Internetowym, które są lub mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 16. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy LA BOBA a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie.
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez LA BOBA na rzecz Klienta Towarów wskazanych w Zamówieniu, za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe w tym koszty dostawy, zawierana przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego.
 18. Usługa Elektroniczna – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez LA BOBA na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827 ze zm.).
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).;
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży kierowaną do LA BOBA oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: (a) zasady świadczenia przez LA BOBA na rzecz Klientów Usług Elektronicznych, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta; (b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; (c) zasady zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych, przy czym do składania Zamówień niezbędne jest także posiadanie aktywnej poczty e-mail.
 4. LA BOBA nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 5. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te i wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 3 powyżej obciążają Klienta.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego, skąd mogą pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 8. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego kierowane przez LA BOBA do Klientów i nie stanowią oferty rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać zarówno Klienci posiadający Konto Klienta, jak i Goście. Dokonanie Rejestracji nie jest niezbędne dla złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Klient będący osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie LA BOBA.
 3. Z chwilą zakończenia Rejestracji i założenia Konta Klienta pomiędzy Klientem a LA BOBA zawarta zostaje Umowa o Świadczenie Usług (Usługa Elektroniczna Konta) na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawierana jest na czas nieoznaczony i ma charakter nieodpłatny.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), a także zaakceptowanie (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru) Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W procesie rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala i wprowadza Hasło.
 5. Konto Klienta jest niezbywalne.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania osób, którym umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem własnego Konta Klienta. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta Klienta uważane są za zawarte w imieniu Klienta.
 7. LA BOBA umożliwia Klientom składanie Zamówień w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza Zamówienia. Wypełnienie formularza Zamówienia polega na wyborze zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do Koszyka, a następnie podaniu określonych danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu Zamówienia, oraz zatwierdzeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „potwierdzam zamówienie”(lub innej potwierdzającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka. zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług dotycząca Usługi Elektronicznej formularza.
 8. Usługa Elektroniczna formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do: (a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego; (b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, (c) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych; (d) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; (e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla LA BOBA, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw; (f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa; (g) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie jest adresatem, w tym danych innych Klientów; (h) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w ramach Sklepu Internetowego, LA BOBA stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 11. LA BOBA zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu Internetowego, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez wpływu na zakres praw i obowiązków LA BOBA oraz Klientów.
 12. LA BOBA zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Zarówno Klienci posiadający Konto Klienta, jak i Goście mogą składać Zamówienia i zawierać Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 20:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Usługi mogą być niedostępne dla Klientów podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient podejmuje kolejne czynności techniczne zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w Sklepie Internetowym, w szczególności: (a) dokonuje wyboru Towaru poprzez dodanie go do Koszyka, (b) dokonuje wyboru jednego spośród dostępnych dla danego Towaru sposobów dostawy Towaru, (c) dokonuje wyboru sposobu płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdzam zamówienie” (lub innego potwierdzającego zamówienie z obowiązkiem zapłaty) – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanych wyborów. W tym celu Klient kieruje się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie Internetowym.
 6. LA BOBA nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostaje podsumowanie składanego Zamówienia. Podsumowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera informacje dotyczące w szczególności: (a) przedmiotu zamówienia (Towaru); (b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują); (c) wybranej metody płatności; (d) wybranego sposobu dostawy; e) przewidywanego czasu dostawy.
 8. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam zamówienie” (lub innego potwierdzającego zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Zakres podawanych danych może być różny dla Klienta oraz Gościa oraz w zależności od wybranego sposobu Dostawy.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Klienta lub wskazany przez Gościa w trakcie składania Zamówienia wiadomość elektroniczną: (a) e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego lub (b) e-mail zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Wiadomość elektroniczna, o której mowa w ust. 9 lit. (a) powyżej stanowi jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie LA BOBA.
 11. Wiadomość elektroniczna, o której mowa w ust. 9 lit. (b) powyżej stanowi oświadczenie LA BOBA wyrażające chęć związania się Umową Sprzedaży, której postanowienia istotne odpowiadają złożonemu Zamówieniu. Doręczenie przez LA BOBA Klientowi wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 12. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w toku składania Zamówienia.
 2. Dostępne rodzaje dostawy, koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe wskazywane są Klientowi w zakładce “Wysyłka i Zwroty” w Sklepie Internetowym, w tym także w toku składania Zamówienia.
 3. Koszt dostawy ponosi Klient, a jego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i metody płatności. W przypadku wyboru dostawy przesyłką kurierską, koszt dostawy Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku Zamówienia przekraczającego kwotę 500 zł brutto pokrywa LA BOBA, chyba że Klient wybrał metodę płatności za pobraniem.
 4. Rodzaj dostawy zależy od wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu Zamówienia.
 5. Dostawa poza terytorium Unii Europejskiej możliwa jest wyłącznie po bezpośrednim uzgodnieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej warunków dostawy pomiędzy LA BOBA a Klientem. W celu ustalenia możliwości i określenia warunków dostawy poza terytorium Unii Europejskiej Klient zwraca się do LA BOBA za pośrednictwem poczty elektronicznej przed złożeniem Zamówienia. LA BOBA zastrzega sobie prawo odmowy dostawy Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W każdym przypadku Klient ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i celne wynikające z dostawy Towaru poza terytorium Unii Europejskiej, w tym wszelkie zobowiązania podatkowe i celne związane z ewentualnym zwrotem Towaru.
 6. LA BOBA przystąpi do wykonania Umowy Sprzedaży niezwłocznie po przesłaniu Klientowi drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w pkt IV ust. 9 lit. (b) oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu wpłaty całej należnej kwoty na rachunku bankowym LA BOBA.
 7. Termin realizacji Zamówienia (i przewidywany czas dostawy) zostaje wskazany każdorazowo przy składaniu Zamówienia.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego.
 9. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z opcją dostawy Towaru na wskazany przez Klienta adres oraz nieodebrania Towaru przez Klienta, LA BOBA wezwie Klienta do wykonania zawartej Umowy Sprzedaży i odbioru Towaru. W przypadku ponownego nieodebrania Towaru przez Klienta w wyznaczonym przez LA BOBA terminie, LA BOBA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie kolejnych 7 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na odbiór Towaru przez Klienta. W przypadku odmowy odebrania Towaru LA BOBA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu. Jeśli Towar nie zostanie odebrany przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie, LA BOBA może dochodzić od Klienta równowartości kosztów zwrotu przesyłki na adres LA BOBA.
 10. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z opcją osobistego odbioru Towaru w Sklepie Stacjonarnym oraz nieodebrania Towaru przez Klienta, LA BOBA wezwie Klienta do wykonania zawartej Umowy Sprzedaży i odbioru Towaru. W przypadku ponownego nieodebrania Towaru przez Klienta w wyznaczonym przez LA BOBA terminie, LA BOBA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie kolejnych 7 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na odbiór Towaru przez Klienta. W przypadku odmowy odebrania Towaru LA BOBA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu.
 11. W sytuacji odstąpienia przez LA BOBA od Umowy Sprzedaży w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej, LA BOBA niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy Sprzedaży.

VI. Ceny i płatność

 1. Ceny Towarów, a więc kwoty należne tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z zawieraną Umową Sprzedaży, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny.
 2. Ceny Towarów podawane w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy.
 3. LA BOBA zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Ceny Towarów podane w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia są cenami ostatecznymi, wiążącymi zarówno Klienta jak i LA BOBA. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych Towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez LA BOBA zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.
 5. Dostępne dla danego Zamówienia sposoby płatności są prezentowane w toku składania Zamówienia. Płatność może się odbyć w trybie przedpłaty lub za pobraniem. LA BOBA umożliwia dokonanie płatności w szczególności w następujący sposób: (a) przelewem tradycyjnym na podany numer konta bankowego; (b) płatnością za pośrednictwem systemu Przelewy 24 oraz PayPal; (c) przy odbiorze osobistym gotówką lub kartą w Sklepie Stacjonarnym, (d) przy odbiorze przesyłki za pobraniem (o ile taki rodzaj dostawy jest dostępny).
 6. LA BOBA zastrzega sobie prawo do ograniczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych Towarów oraz wskazania innej metody płatności. Informacje o akceptowanych sposobach płatności wskazywane są w sposób wyraźny, każdorazowo najpóźniej w toku składania Zamówienia.
 7. Klient obowiązany jest zapłacić na rzecz LA BOBA cenę Towaru oraz koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że wybrał metodę płatności określoną w ust. 6 lit. (c) albo (d) powyżej (płatność w Sklepie Stacjonarnym albo za pobraniem przy odbiorze przesyłki).
 8. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w pkt. 8 powyżej LA BOBA zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 9. W przypadku gdy Klient wybrał metodę płatności określoną w ust. 6 lit. (c) albo (d) powyżej (płatność w Sklepie Stacjonarnym albo za pobraniem przy odbiorze przesyłki) Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Towaru. Brak dokonania płatności skutkuje niemożliwością odbioru Towaru.

VII. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów opisanych w Załączniku 2 do Regulaminu „Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy”, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania Zamówienia.
 2. Z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej skorzystać może także Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 3. Wszelkie informacje związane z prawem do odstąpienia od umowy, w tym skutki odstąpienia opisane zostały w Załączniku 2 do Regulaminu „Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy”.
 4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów: (a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Odpowiedzialność za wady Towarów

 1. LA BOBA jako sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument: (a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona; (b) odpowiedzialność LA BOBA obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą; (c) odpowiedzialność LA BOBA ograniczona jest do wartości Zamówienia oraz (d) LA BOBA nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Reklamacje należy kierować na adres Poznańska 3/14, 00-680 Warszawa. LA BOBA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego Towaru, LA BOBA zwróci się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych

 1. LA BOBA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić LA BOBA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Narbutta 27a/27, 02-536 Warszawa, mailowo pod adres sklep@laboba.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. LA BOBA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Zmiana i zakończenie Umowy o Świadczenie Usług

 1. LA BOBA jest uprawnione do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany istniejących lub dodania nowych funkcjonalności Sklepu Internetowego, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Regulaminu w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Klient, który posiada Konto Klienta może w każdym czasie i bez podania przyczyn wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług dotyczącą Usługi Elektronicznej Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług (żądanie usunięcia Konta Klienta) Klient składa LA BOBA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą dotarcia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług do LA BOBA, a Konto Klienta jest usuwane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 3. LA BOBA może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług dotyczącą Usługi Elektronicznej Konta Klienta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu Internetowego na osobę trzecią, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy LA BOBA składa Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w Koncie Klienta. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni, a Konto Klienta jest usuwane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie kolejnych 7 dni.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług, Konto Klienta jest usuwane, zaś wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane. Niezależnie od powyższego LA BOBA może pozostawić dane niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń względem Klienta.
 5. LA BOBA zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług dotyczącej Usługi Elektronicznej Konta Klienta (usunięcia Konta Klienta) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności, gdy Klient: (a) podał w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach (formularzu Rejestracji lub formularzu Zamówienia) dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; (b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów; (c) dopuścił się innych zachowań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami powszechnie przyjętymi w zakresie korzystania z sieci Internet, w tym zachowań godzących w dobre imię LA BOBA.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 powyżej LA BOBA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług dotyczącej Usługi Elektronicznej Konta Klienta lub pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, ponowna Rejestracja lub przywrócenie prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego następuje za zgodą LA BOBA.

XII. Prawa wyłączne

 1. Prawa wyłączne do wszelkich treści, w szczególności elementów tekstowych, graficznych lub multimedialnych (np. informacji o Towarach, zdjęć Towarów, filmów promocyjnych, opisów Towarów), udostępnianych/ umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez LA BOBA lub jego kontrahentów, w tym prawa autorskie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują LA BOBA lub podmiotom, z którymi LA BOBA zawarło odpowiednie umowy.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z treści, o których mowa w ust. 1 powyżej nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. Wykorzystywanie treści, o których mowa w ust. 1 powyżej, w innym zakresie niż określony w zdaniu poprzedzającym jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Dane podawane przez Klientów w ramach składania Zamówień przetwarzane będą w celu realizacji Zamówień przez LA BOBA. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 2. Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić Rejestrację, złożenie lub realizację Zamówienia Klienta.
 3. Administratorem danych osobowych jest LA BOBA.
 4. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od LA BOBA informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LA BOBA a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LA BOBA a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LA BOBA.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą LA BOBA oraz Klienta.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy
 2. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i przesłać do LA BOBA wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adres do zwrotu:

La Boba Katarzyna Szegidewicz
ul. Poznańska 3/14, 00-680 Warszawa
tel. 519520534
e-mail: sklep@laboba.pl

LUB
Paczkomat Inpost
WAW12HO ul Koszykowa 63
e-mail: sklep@laboba.pl

OŚWIADCZENIE OD ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, ……………………………………..[1] niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…
zawartej ze Sprzedawcą dnia .......................................................[2] roku.

numer konta do zwrotu środków:..................................................................................................

Data i podpis: ......................................................................[3]

[1] Imię, nazwisko, adres e-mail
[2] Proszę wskazać datę zawarcia umowy, znajdującą się w potwierdzeniu zamówienia.
[3] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).

Załącznik nr 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: La Boba Studio Katarzyna Szegidewicz, NIP 521 293 37 79, ul. Narbutta 27a/27, Warszawa (02-536), Adres e-mail: sklep@laboba.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy (Załącznik 1 do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz: niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy świadczenia usług (o ile dotyczy):

 1. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.