REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.laboba.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Gość – Klient nie posiadający Konta w ramach Sklepu. Do Gości stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – zbiór danych Klienta w ramach Sklepu internetowego, tworzone dla Klienta po zakończeniu procesu rejestracji;
 5. Konsument – klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego; Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego laboba.pl;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod laboba.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy La Boba Studio Katarzyna Szegidewicz, NIP 521 293 37 79, Warszawa 02-536, ul. Narbutta 27a/27 (LA BOBA) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod laboba.pl.
 2. Sklep internetowy, działający pod laboba.pl, prowadzony jest przez La Boba Studio Katarzyna Szegidewicz, NIP 521 293 37 79, Warszawa 02-536, ul. Narbutta 27a/27.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego; b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego; c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu laboba.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Ze Sklepu mogą korzystać zarówno Klienci, jak i Goście. Dokonanie rejestracji oraz założenie Konta nie jest niezbędne dla złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży w ramach Sklepu internetowego.
 2. Z chwilą zakończenia rejestracji i stworzeniem Konta pomiędzy Klientem a LA BOBA zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta) na zasadach określonych w Regulaminie.  
 3. LA BOBA, może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego, dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez LA BOBA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię LA BOBA.
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody LA BOBA.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla LA BOBA, e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zarówno Klienci, jak i Goście mogą składać Zamówienia i zawierać Umowy sprzedaży w ramach Sklepu internetowego. 
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową laboba.pl oraz dokonać wyboru - podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, e) czasu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam zamówienie”. Zakres podawanych danych może być różny dla Klienta oraz Gościa.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z LA BOBA umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
 2. Dostępne rodzaje dostawy i ich koszt są wskazane przy formularzu Zamówienia. Rodzaj dostawy zależy od wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu Zamówienia. 
 3. Dostawa poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej możliwa jest wyłącznie  po bezpośrednim uzgodnieniu za pomocą poczty elektronicznej warunków pomiędzy Sklepem Internetowy a Klientem.
 4. Termin realizacji Zamówienia (i przewidywany czas dostawy) jest wskazany każdorazowo przy składaniu Zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie podatki, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a) przelewem na podany numer konta bankowego; b) płatnością za pośrednictwem systemu PayU; c) przy odbiorze osobistym gotówką lub kartą w sklepie stacjonarnym LA BOBA ul. Poznańska 3/14 w Warszawie d) przy odbiorze przesyłki za pobraniem (o ile taki rodzaj dostawy jest aktualnie dostępny).

VII.    Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów opisanych w Załączniku 2 do Regulaminu „Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy”, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania Zamówienia. 
 2. Wszelkie informacje związane z prawem do odstąpienia od umowy, w tym skutki odstąpienia opisane zostały w Załączniku 2 do Regulaminu „Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy”.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:
  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Odpowiedzialność za wady Towarów 

 1. LA BOBA jako sprzedawca ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument: (a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona (art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego); (b) odpowiedzialność LA BOBA obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą; (c) odpowiedzialność LA BOBA ograniczona jest do wartości Zamówienia oraz (d) LA BOBA nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Reklamacje należy kierować na adres Poznańska 3/14, 00-680 Warszawa. LA BOBA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego Towaru, LA BOBA zwróci się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. LA BOBA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić LA BOBA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Narbutta 27a/27, 02-536 Warszawa, mailowo pod adres sklep@laboba.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. LA BOBA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Zmiana i zakończenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta)

 1. LA BOBA jest uprawnione do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany istniejących lub dodania nowych funkcjonalności Sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu.
 2. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta). Niezwłocznie, po otrzymaniu przez LA BOBA wypowiedzenia, Konto Klienta w Sklepie zostanie usunięte. Niezależnie od powyższego LA BOBA może pozostawić dane niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń względem Klienta. 
 3. LA BOBA ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenia Konta) w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. LA BOBA może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia LA BOBA.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą LA BOBA oraz Klienta

XII. Postanowienia końcowe

 1. Dane podawane przez Klientów w ramach składnia Zamówień przetwarzane będą w celu realizacji Zamówień przez administratora – LA BOBA. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 2. Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić rejestrację, złożenie lub realizację Zamówienia Klienta.
 3. Administratorem danych osobowych jest LA BOBA.
 4. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od LA BOBA informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LA BOBA a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LA BOBA a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LA BOBA.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy
 2. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Formularz ten należy wypełnić i przesłać do sprzedawcy wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

Do:

La Boba Studio Katarzyna Szegidewicz, NIP 521 293 37 79, ul. Narbutta 27a/27, Warszawa (02-536), Adres e-mail: sklep@laboba.pl („Sprzedawca”).

Adres do zwrotu:

LA BOBA KATARZYNA SZEGIDEWICZ
ul. Poznańska 3/14, 00-680 Warszawa tel.519520534

 

OŚWIADCZENIE OD ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

[imię, nazwisko, adres, adres e-mail] niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy[1] / o świadczenie następującej usługi[2], zawartej ze Sprzedawcą dnia, [.......................................] [3] roku.

Data i podpis: [......................................................................][4]

 

[1] Niepotrzebne skreślić.

[2] Niepotrzebne skreślić.

[3] Proszę wskazać datę zawarcia umowy, znajdującą się w potwierdzeniu zamówienia.

[4] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).

Załącznik nr 2

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy:

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: La Boba Studio Katarzyna Szegidewicz, NIP 521 293 37 79, ul. Narbutta 27a/27, Warszawa (02-536), Adres e-mail: sklep@laboba.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik 1 do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz: niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy świadczenia usług (o ile dotyczy):

 1. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

***

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umów na odległość. Został on opracowany na podstawie wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.